Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı Kategori
(x)Ekonomi
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 22 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Bugüne kadar ülkemizde Halkla İlişkiler denilince akla çoğu kez kamu kuruluşları gelmiştir ve bu konuda çok şeyler yazılmış ve söylenmiştir. Oysa işletmelerde Halkla İlişkiler konusu çok az işlenmiş ve bu aşamada çok az şey yazılmıştır. Bu nedenle bu kitabın amacı genelde tüm kuruluşlar için geçerli olan ilke ve kuralları belirtmek, fakat özellikle işletmecilik alanında Halkla İlişkilerin önemini vurgulamak ve yepyeni bir meslek dalı olarak Halkla İlişkiler Uzmanlığını ve gereklerini tanıtmaktır. Halkla İli
İktisat disiplini ile verilmek istenen bilginin gözümüzün önünde yaşanıyor olduğunu bilmek, bu konuda yazarken ve ders anlatırken ne yapmamız gerektiği hususunda bizi yeniden bir tavır oluşturmaya ve işe yarar bir usul geliştirmeye zorlamaktadır. Bu satırların yazarının metodu, işe kahvaltıyla, taze ekmek ve bakkalla başlayarak; kendiliğinden, düşünmeden, bağlantı ihtiyacı duymadan yaşadıklarımızı dile getirmeye oturmaktadır. Hayat çarkını çeviren motor gücün enerjisini oradan aldığını hepimiz biliyoruz. Bu
Bu çalışmada finansal analiz ve ek finansal tablolar ile ilgili gerekli bilgiler ve örnek uygulamalar verilmek suretiyle muhasebe eğitimi açısından konuya yaklaşılmıştır. Çalışma öncelikle finansal tablolar analizi dersine kaynak olarak düşünüldüğünden birtakım temel bilgiler yalın bir anlatımla ele alınmış ve konular ile ilgili çözümlü uygulamalara yer verilmiştir. Bu amaçla ilk bölümde finansal analizin önkoşulları ortaya konmuş, ikinci bölümde Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Türkiye Muhasebe Standartları/Tü
Dünya nüfusunun dörtte üçünün yaşadığı bu ülkeleri kate-gorik olarak azgelişmiş sınıflaması içine koymak, ileride bu ça-lışmada görüleceği gibi, isabetli bulunmamaktadır. Eğer gelişme,bir süreç kabul edilirse, o zaman her ülkenin (olumsuzlukları gi-derme ve iyileşme anlamında) gelişmekte olan ülke olarak düşü-nülmesi mümkün, çünkü ilerleme ve gelişme süreklilik arzeder. O nedenle bu çalışmanın konusu olan ülkeler için Üçüncü Dünya ve Gelişmekte Olan Ülkeler kavramları eşanlamlı olarak kul-lanılacaktır. Han
İşletöelerde toplum ve insanlara göre yönetimlerde değişiklik ve güncel uygulamaların zorunluluğuna dikkat çeken bir kitap.
Yapılan çalışma; iktisadi bir değer olduğu ve yerine getirdiği görevler dikkate alındığında tüm kesimler tarafından kabul edilen vakıfların iç kontrol faaliyeti karşısındaki fiili durumlarını ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır. Kitabın birinci bölümünde iç kontrolün tanımı, tarihi süreç içindeki gelişimi, iç kontrolün etkin kullanımı için gerekli olan bileşenler, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar, iktisadi birimlerdeki uygulama sonuçları üzerinde durulmuştur. İkin
- İktisat: Tanım, İmkânlar ve İlkeler - Tüketim Teorisi - Üretim ve Maliyet Teorisi - Firma Teorisi - Faktör Piyasası - Genel Denge ve Toplumsal Refah
Para ve Ekonomi Paranın Mahiyeti,Ödeme Sistemleri ve Finansal Sistem Para Standartları,Merkez Bankacılığı ve Serbest Bankacılık Para Arzı Analizi Para Talebi Analizi Keynesgil-Neoklasik Sentez Rasyonel Bekleyişler ve Para Para,Enflasyon,İşsizlik ve Enflasyonla Mücadele Faiz Teorileri,Enflasyon ve Para Para Politikası Hakkında Bilim-Sanat Tartışması Para Politikasından Uygulama Sorunları Para Politikasının Amaç,Araç,Hedef ve Göstergeleri Para Politikasının Etki Kanalları Dışa Açık Ekonomi ve Par
Günümüzde hızlı bir değişim ve gelişim' içinde olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle; tüketiciler istedikleri ürünü, dünyanın herhangi bir yerindeki isletmesinden satın alabilmektedir. Bir başka ifade ile. işletmeler artık sınırlar ötesi bir rekabetin etkisi altına girmişlerdir. Bir yandan tüketici isteklerinin hızla artması ve çeşitlenmesi, diğer yandan pek cok ürünün tüketiciler tarafından birbirine benzer olarak algılanması, isletmeleri rekabetçi üstünlük elde etmek amacıyla lojistik yetenekl
Bu kitap dört kısımdan oluşmaktadır:1)Temel İktisat Politikası Teorisi, 2)İktisadi Dalgalanmalar ve İstikrar Politikası, 3)Para Arzı,Para Talebi,Parasal Etki Kanalları ve Para Politikası, 4)Bütçe Açıkları ve Enflasyon, Maliye Politikası ve Enflasyonist Finansman. 1.Kısımda yer alan üç bölümden temel iktisat politikası teorisi başlığını taşıyan ilkinde,konu ile ilgili,kavramsal,kurumsal ve stratejik bir çerçeve oluşturulduktan sonra amaç ve araçlar belirlenmiştir.2. bölümde, iktisat politikasını
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler Türkiyede KOBİ tanımı Sanayi ve ticaret bakanlığının ve KOSGEPin KOBİ tanımı Kobilerin önemi Kobilerin avantajları dezavantajları Teşviğin tanımı Türk teşvik sisteminde uygulanmakta olan belli başlı teşvikler Kosgep destekleri Danışmanlık ve eğitim destekleri Teknoloji geliştirme ve yenilik destekleri Bilişim destekleri Kalite geliştirme destekleri Pazar araştırma ve ihracatı geliştirme Uluslararası iş birliği geliştirme destekleri Eşleştirme desteği Mark
İçinde yaşadığımız dünya, her alanda hızlı yapısal dönüşümler geçirirken söz konusu dönüşüm ve değişimleri açıklamak için teorik çalışma veya kaynak oluşturma çabaları gün geçtikçe artmaktadır. Dünya ekonomisinin küresel sistemle eklenmesi veya şekillenmesi ulus-devlet sisteminde pek çok etki alanı yaratmıştır. Bu çerçevede AB müktesebatına Türkiyenin uyumu ile ilgili tartışmaların üzerinden uzun bir zaman geçmemiş olmasına rağmen bu kitap, uyum probleminin/perspektiflerinin incelenmesi gibi hayati bir kon
İşletmenin temel çabası hayat döngüsü sistemine katılan müşteriyi mümkün olduğunca sistem içerisinde tutmaktır. Doğal olarak bir işletmenin müşteri hayat döngüsüne giren bütün müşterilerin sürekli olarak aynı işletmede kalması beklenemez. Mamul yapısı, hizmet eksikliği, diğer firmaların teklifleri bir müşterinin diğer bir firmaya yönelmesini sağlayabilir. Artık amaç aktif olan ve müşteriye hayat döngüsü boyunca yüksek kar sağlayan müşterileri korumak ve onların hayat boyu değerlerini yüksek tutmaktır. İşlem
Makro iktisat 20. yüzyılın sonlarına doğru tamamen demesek bile büyük ölçüde klasik iktisadın etkisi altına girdi. Yeni Keynesyenlerin sadece adı var. Makro iktisat biraz daha mikrolaştı. Bekleyişleri yönetmek , iktisat politikasının temel kavramı oldu. İktisadi gerilim yaşayan ülkelerde bekleyiş yönetimi artık tam bir zanaat yeteneğiyle donatılmış bir san'at. Dikkatinizi biraz boşa bıraktığınızda bıçak parmağınızdan elinizden hemen kapıveriyor. O nedenle kitabın bu baskısında iktisat politikalarına ağırlık
Markalamada temel tanım ve kavramlar Markalamanın gelişimi Marka ile ilişkili bazı temel kavramlar Markalama kapsamında yer alan diğer önemli konular Ürün farklılaştırma ve markalama Ürün ve marka Markaların sınıflandırılması Marka isminin belirlenmesi Markanın işlevleri Markalama stratejileri Marka yerleştirme stratejileri Marka kimliği ve ilgili markalama unsurları Marka iletimi Marka değeri Tüketici marka değerinin boyutları Marka imajı ve marka kişiliği ilişkisi İşletme markası stratejisi Marka konumlan
İstatistikte temel kavramların iyi öğrenilmesi bir binanın temelinin sağlam atılmasına benzer. Binanın temeli sağlam atılırsa, temelin üstüne inşa edilen katlar da sağlıklı yükselebilir. İstatistikte her şey her şeyle ilişkilidir. Bir zincirin halkaları birbirine nasıl sırayla bağlı ise, istatistikte de birçok kavram, yöntem birbiri ile sıkı sıkıya bağlı ve ilişki içindedir. Herhangi bir temel kavram ileri istatistik konularında karşımıza çıkabilir. Bu nedenlerle temel kavramları öğrenmek oldukça önemlidir.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 22 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1